Hukuman penyembahan berhala

Ajaran Eltsaddik yang bisa dibagikan kepada khalayak umum
Post Reply
eltsaddik
Site Admin
Posts: 200
Joined: Sun Feb 17, 2019 12:17 pm

Hukuman penyembahan berhala

Post by eltsaddik » Wed Dec 09, 2020 5:39 am

konsep celah Legalground
Tuhan YHWH sudah melarang memberi belas kasihan kepada Kenaan
dan krn mereka tidak mau mendengarkan Dia, maka jatuhlah hukuman
mereka dibiarkan menjadi jerat bagi Israelhukuman Tuhan:
Judges 2:1 Malaikat YHWH naik dari Gilgal ke Bokim dan berkata, "Aku menaikkan kalian dari Mitsrayim dan membawamu ke negeri yang telah Aku sumpahkan kepada bapak leluhur kalian dan Aku bertitah, 'Aku tidak akan mematahkan perjanjian-Ku dengan kalian sampai selamanya.
Judges 2:2 Janganlah kalian mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mizbeakh mereka harus kamu robohkan, 'tetapi kalian tidak menyimak suara-Ku, apa yang telah kalian lakukan ini?’
Judges 2:3 Aku juga bertitah, 'Aku tidak akan mengusir mereka dari depan muka kalian sehingga menjadikan kalian berpihak pada sisi tuhan mereka dan akan menjadi jerat bagi kalian.' "
Judges 2:4 Dan terjadilah, ketika utusan YHWH menitahkan sabda tersebut kepada seluruh bani Israel, bangsa itu mengangkat suara mereka dan menangis

eltsaddik
Site Admin
Posts: 200
Joined: Sun Feb 17, 2019 12:17 pm

Re: Hukuman penyembahan berhala

Post by eltsaddik » Wed Dec 09, 2020 5:40 am

Bangsa Kenaan yang dibiarkan hidup:
Gibeon
Geshur, Maakat ⇒ Yehoshua 13:13, absalom ben dawid kakeknya adl raja geshur
geshur mjd sekutu Dawid
Hakim 1:19 penduduk lembah di kawasan Yehudah
Hakim 1:21 penduduk Yebus di kawasan Binyamin, mrk di Yerusalem
Judges 1:27 Menasheh tidak [dapat] merebut Bet Shean beserta anak-anak kotanya, Taanak beserta anak-anak kotanya, penduduk Dor beserta anak-anak kotanya, penduduk Yibleam beserta anak-anak kotanya, penduduk Megido beserta anak-anak kotanya, sebab orang Kenaan ngotot untuk tinggal di negeri ini.
Judges 1:29 Eprayim tidak mengusir orang Kenaan yang tinggal di Gezer sehingga orang Kenaan tinggal di antara mereka di Gezer.
Judges 1:30 Zebulun tidak mengusir penduduk Qithron, maupun penduduk Nahalol sehingga orang-orang Kenaan itu tinggal di antara mereka dan menjadi pekerja paksa.
Judges 1:31 Asher tidak mengusir penduduk Ako, penduduk Tsidon, Akhlab, Akzib, Khelbah, Apiq, dan Rekhob.
Judges 1:32 Orang Asher tinggal di antara orang Kenaan, penduduk negeri itu; karena mereka tidak mengusirnya.
Judges 1:33 Naptali tidak mengusir penduduk Bet Shemesh, maupun penduduk Bet Anat sehingga ia tinggal di antara orang Kenaan, penduduk negeri itu. Penduduk Bet Shemesh dan Bet Anat menjadi pekerja paksa bagi mereka.
Judges 1:34 Orang Emor menekan bani Dan ke pegunungan sebab mereka tidak akan membiarkannya turun ke lembah.
Judges 1:35 Orang Emor ngotot untuk tinggal di Gunung Kheres, di Ayalon dan di Shaalbim; tetapi tangan kaum keluarga Yosep [sangatlah] membebani sehingga mereka menjadi pekerja paksa

Post Reply